***به سایت منطقه چهار عملیات انتقال گاز ایران خوش آمدید***
جستجو در بیانات رهبری
وضعیت آب و هوا
True
افتتاح مرکز بهره برداری خطوط لوله شهید صباغان شاهرود
افتتاح مرکز بهره برداری خطوط لوله شهید صباغان شاهرود
افتتاح مرکز بهره برداری خطوط لوله شهید صباغان شاهرود
افتتاح مرکز بهره برداری خطوط لوله شهید صباغان شاهرود
غبار روبی مسجد
غبار روبی مسجد
تعمیرات خط 48 اینچ سنگ بست پارچین
تعمیرات خط 48 اینچ سنگ بست پارچین
dsd
فقط به درخواستهايي كه در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه وصول گرديده و مدارك ارائه نموده اند ترتيب اثر داده خواهد شد.


مجری سایت : شرکت سیگما