جستجو در بیانات رهبری
True
وضعیت آب و هوا
 

مناقصه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ اﯾﺎب و ذﻫﺎب و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز

آگهی مناقصه

دانلود

فرم RFQ

دانلود

دستور العمل ارزیابی HSE

دانلود

پیوست ها

دانلود

 


 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 


مجری سایت : شرکت سیگما