ما مشاوران جوان «منطقۀ 4 عمليات انتقال گاز» به عنوان خدمتگزاران جامعه با هدف عرضۀ خدمات، تكريم انسانها، همكاري و تلاش براي جلب رضايت ارباب رجوع كه همانا رضايت خالق يكتاست و در راستای اصول نظام اسلامی ازجمله «عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور» بر اصول اعتقادي زير هم پيمان و استوار خواهيم بود تا در جهت سرافرازي صنعت و اعتلاي كشور گام نهيم: ما اعتقاد داريم خدا محوري، عبوديت، تهذيب نفس و تربيت انساني محور اصلي توسعه و رشد بشريت است و رستگاري و سعادت را در قرب الي الله مي‌دانيم و در اين مسير، حفظ شؤونات الهي و آراستگي ظاهري و باطني را مقدم مي‌شماريم و آنچه در اختيار ماست را امانت الهي مي‌دانيم، بنابراين حفظ و استفادۀ مناسب از آنها را در چارچوب انصاف و شايسته‌سالاري بر مبناي عدالت، هميشه سرلوحۀ كار خود قرار مي‌دهيم. و بر اين باوريم كه كسب موفقيت دنيوي و سعادت اخروي جز در سايۀ پيروي و اطاعت عملي از ولايت مطلقۀ فقيه ميسر نخواهد بود و در راستاي فرهنگ ايثار در ايران اسلامي كه يك ارزش الهي است با از خود گذشتگي و ايثار در انجام وظايف، دين خود را ادا مي‌كنيم. و تلاش مي‌كنيم از قانون صيانت نموده، سازگار ساختن انديشه و عمل به آن را، سرلوحۀ كار خود قرار داده، حركت در مسير قانون را تحت هر شرايط وظيفۀ خود بدانيم و بهبود مستمر و ارتقاي بهره‌وري و صرفه‌جويي را سرلوحۀ ذهن خود قرار دهيم تا از اين راه در همۀ كوششها پيشرفت و كاميابي تدريجي ولي پيوسته پديد آيد و در برابر ديگران به‌خصوص همكاران و اربابان رجوع، صميمي و فروتن بوده، با انجام وظايف و تعهدات خود، حقوق و نيازهاي آنان را محترم شماريم و با احساس مسؤوليت و تعهد كاري در انجام وظايف، جهت تعالي و توسعۀ صنعت نفت حركت نماييم. و پيمان مي‌بنديم خدمت به مردم و پاسخگويي را تكليف الهي و وظيفۀ قانوني و انساني خود بدانيم تا از اين راه گامي، هر چند كوچك، در مسير آسايش و شادكامي آنان برداريم و خدمات ما مزين به اصول مشتري‌مداري، دقت، سرعت، صداقت، نظم، رأفت اسلامي و آينده‌نگري باشد و همواره جهت افزايش آموخته‌ها، بهبود نگرش و پرورش مهارتهاي خويش بكوشيم و در همۀ زمينه‌ها خلاقيت و نوآوري را سرلوحۀ انديشۀ خويش قرار دهيم. و آرزومند ايم خدمت صادقانه و تلاش بی‌دریغ هریک از ما در راستای خدمت‌رسانی به مردم بر پایۀ اصول اسلامي باشد و تلاش ما به ثمر رسد تا «منطقۀ 4 عمليات انتقال گاز»، همچون هميشه، سرافراز و الگويي برتر براي كليۀ مناطق عمليات انتقال گاز باشد که در نهایت منجر به شکوفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان برترین نظام بشری، گردد.
 اساسنامه گروه     اعضاي گروه    روند تشكيل گروه